(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Algemene Voorwaarden CijferMeester 2023

Algemene Voorwaarden CijferMeester

ALGEMEEN

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer: het administratiekantoor dat deelneemt als franchisenemer aan de franchiseformule van CijferMeester B.V.
1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht, zoals onder meer:
a. het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een (financiële) administratie;
b. het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie;
c. het opstellen van jaarstukken en andere verantwoordingen;
d. het leveren van kennis en visies op fiscaal, bedrijfseconomisch, administratief, financieel, organisatorisch en juridisch gebied alles in de ruimste zin van het woord;
e. het verzorgen van fiscale aangiften;
f. het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met hierboven genoemde handelingen.
1.4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 1 lid 3, worden aangegaan.
2.2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever.
2.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4. De gedrags-en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, welke gebaseerd is op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer retour is ontvangen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever met de werkzaamheden is aangevangen voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen.
3.2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4
4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal twaalf maanden en eindigt per 31 december van het lopende jaar, dan wel op 31 december van het daaropvolgende jaar indien de overeenkomst later is aangegaan dan 1 januari van het lopende jaar, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit.
4.2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de periode van 12 maanden verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt of te kennen geeft de overeenkomst onder anders luidende voorwaarden te willen voortzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER
Artikel 5
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt komen de uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van opdrachtgever.
5.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
5.5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 6
Opdrachtgever dient opdrachtnemer in kennis te stellen van het feit dat hij:
a. voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
b. voorlopige surseance van betaling heeft verkregen;
c. voornemens is een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
d. vernomen heeft dat een of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement heeft/hebben ingediend’;
e. in staat van faillissement is verklaard.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 7
7.1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels uit te voeren.
7.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen de organisatie van opdrachtnemer de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zijn de opdrachtnemer dan wel perso(o)n(en) binnen zijn organisatie door welke oorzaak dan ook niet in staat de uitvoering van de verleende opdracht te voltooien dan wordt(en) (een) andere
CijferMeester franchisenemer(s) aangezocht voor de voltooiing van de opdracht.
7.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg met de opdrachtgever heeft gepleegd.

BEROEPSREGELGEVING
Artikel 8
8.1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
8.2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
8.3. Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat opdrachtnemer:
a. in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.
8.4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
8.5. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

GEHEIMHOUDING
Artikel 9
9.1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten, waaronder tevens begrepen verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.
9.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Artikel 10
10.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
10.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-) contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van voornoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

OVERMACHT
Artikel 11
11.1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
11.2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
11.3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

OPSCHORTING/ONTBINDING
Artikel 12
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit – al dan niet voorlopig – aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer in een dergelijk geval. Voorts zullen in een dergelijk geval alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, dadelijk en in hun geheel opeisbaar zijn.

BETALING
Artikel 13
Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 14
14.1. Betaling door de opdrachtgever vindt vooruit plaats door middel van automatische incasso, waarvoor opdrachtgever machtiging dient te verstrekken.
14.2. Kan betaling niet plaatsvinden doordat het bedrag niet kan worden geïncasseerd en indien opdrachtgever tevens nalaat om, middels storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- en/of postgironummer, binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, alsnog te betalen is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
14.3. Indien opdrachtgever het niet eens met een geïncasseerd bedrag dan kan opdrachtgever dit zonder onze tussenkomst binnen 56 dagen na de afschrijving laten storneren.
14.4. Betaling dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
14.5. Indien opdrachtgever in verzuim is worden alle andere facturen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
14.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten minimaal gesteld op 15% van de vordering met een minimumbedrag van € 250,00 exclusief BTW. Indien de opdrachtgever een consument is worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
14.7. Alle door opdrachtnemer te maken kosten voor het verkrijgen van verhaalsinformatie komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
14.8. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
14.9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers ieder hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

RECLAMES
Artikel 15
15.1. Reclames met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
15.2. Reclames, als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
15.3. In geval van een naar het oordeel van de opdrachtnemer terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte (abonnement-) bedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN
Artikel 16
16.1. Is de opdrachtgever een (vooruit-) betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
16.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
16.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat, dat uitvoering blijvend onmogelijk is
– door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 17
17.1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht indien de looptijd daarvan minder is dan een jaar is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen (maand-) bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht.
17.2. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal één maal het bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen (abonnement-) bedrag over het laatste kalenderjaar waarin werkzaamheden waardoor schade is veroorzaakt zijn verricht.
17.3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
17.4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting als bedoeld in de artikelen 10 of 14 lid 1.
17.5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
17.6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van opdrachtgever.
17.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING
Artikel 18
18.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
18.2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN
Artikel 19
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na zes maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 20
20.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

REPARATIE CLAUSULE NIETIGHEDEN
Artikel 21
21.1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.
21.2. Als op enige bepaling in de overeenkomst of op een gedeelte van de overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

WET TER VOORKOMEN VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME
Artikel 22
Zowel CijferMeester B.V. als opdrachtnemer zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft) verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie bij of door een opdrachtgever, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. De Wwft verbiedt het verstrekken van informatie inzake een verrichte melding aan derden (waaronder u als opdrachtgever), anders dan aan het Meldpunt Ongebruikelijke transacties (geheimhoudingsplicht).

Heb jij interesse in onze dienstverlening?

Wil je graag meer weten? Laat je gegevens hier achter, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Altijd een aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk van specialisten