Massaal bezwaar tegen de box 3 heffing

Op dit ogenblik betaalt u over uw spaargeld 30% belasting over een standaardrendement van 4% (per saldo dus 1,2% belasting), terwijl het slechts weinigen gegeven zal zijn om dit rendement echt te halen. De meeste banken bieden een rente van onder de 1%. Is deze belastingheffing fair? Dat is natuurlijk de vraag die veel mensen bezighoudt. Het kabinet is al van plan om met een wetsvoorstel te komen om het standaardrendement niet voor het gehele box 3 vermogen op een gelijk percentage te stellen, maar een onderscheid te maken tussen spaargeld, beleggingen en andere bezittingen. Daarnaast wil men het standaardrendement regelmatig aanpassen en zo dus meer gelijk trekken met het daadwerkelijke rendement dat u op uw vermogen behaalt. Of deze belastingplannen het halen, moeten we nog even afwachten. Wellicht volgt rond Prinsjesdag meer nieuws over dit onderwerp.
Daarnaast speelt nog de discussie of de box 3 heffing niet in strijd is met de Europese wetgeving. Een fors aantal belastingplichtigen heeft inmiddels bezwaar aangetekend en er liggen een paar proefprocedures in het verschiet. De staatssecretaris heeft onlangs laten weten dat hij hiervoor een massaal bezwaarprocedure instelt. Dit betekent dat u niet zelf een bezwaarschrift hoeft in te dienen, maar dat u mee kunt liften op de uitkomsten van deze procedure. Voorwaarde is wel dat de aanslag op 25 juni jl. nog niet onherroepelijk vast diende te staan. U doet dus automatisch mee voor elk belastingjaar waarbij de aanslag op 25 juni nog niet was opgelegd of waartegen op dat moment nog bezwaar of beroep mogelijk was c.q. al ingesteld was.

Bron: besluit 26 juni 2015 nr. BLKB2015-903M