Nieuwe mogelijkheden voorkoming verliesverdamping.

Lijdt uw bedrijf een verlies, dan kunt u dat verlies verrekenen met winst uit andere jaren. Op die manier krijgt u belastinggeld terug. Maar let op: u kunt uw verliezen maar een beperkt aantal jaren verrekenen. Houdt u na verloop van jaren nog een verliessaldo over, dan bent u dat dus definitief kwijt. Uw verlies is dan ‘verdampt’. Gelukkig zijn er een aantal boekhoudkundige maatregelen waarmee u deze verliesverdamping mogelijk kunt voorkomen. De staatssecretaris heeft onlangs zijn goedkeuring gegeven aan onder meer de volgende maatregelen:

 1. Herstel willekeurige afschrijving

Hebt u voor 1 januari 2007 gebruik gemaakt van de willekeurige afschrijving? Dan mag u dat nu terugdraaien. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel waarop u willekeurig heeft afgeschreven mag u dan, onder voorwaarden, verhogen met het verschil tussen het willekeurig afgeschreven bedrag en het bedrag dat in aanmerking zou zijn genomen wanneer u niet willekeurig had afgeschreven.

De voorwaarden zijn:

 • Het gaat om verplichtingen voor een investering aangegaan vóór 1 januari 2007 en waar willekeurig op is afgeschreven;
 • De verhoging vindt plaats aan het einde van het oudste jaar waarvan de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting nog niet is vastgesteld;
 • U ziet af van de indirecte gevolgen van het vervangen van de willekeurige afschrijving door een normale afschrijving over de jaren voor de verhoging van de boekwaarde, zoals de FOR-dotatie en de hoogte van de zelfstandigenaftrek. De berekende belastbare bedragen en belastbare inkomens uit werk en woning over die jaren blijven dus in stand;
 • In dat oudste openstaande jaar is zonder toepassing van de goedkeuring sprake van een nog onverrekend verlies;
 • In het jaar van verhoging van de boekwaarde is het desbetreffende bedrijfsmiddel in uw bezit; en
 • U dient uiterlijk 31 december 2012 een verzoek in bij uw inspecteur voor toepassing van de goedkeuring. In dat verzoek geeft u aan voor welke bedrijfsmiddelen u deze goedkeuring wilt hebben. Daarnaast moet u voor die bedrijfsmiddelen aannemelijk maken dat wordt voldaan aan voorwaarde a. en u voegt een berekening van de verhoging van de boekwaarde bij uw verzoek.

2.    Alsnog gebruik maken van de crisismaatregel

In de jaren 2009 tot en met 2011 mocht u – in verband met de crisis – gebruik maken van de mogelijkheid om uw verliezen met de winsten van de afgelopen drie jaren verrekenen, in plaats van slechts één jaar zoals nu. In ruil daarvoor mocht u het restant van dat verlies nog maar met zes toekomstige jaren verrekenen. Wanneer u van deze maatregel gebruik had willen maken, dan moet u dat in de aangifte over dat jaar (2009-2011) doen, of uiterlijk voordat deze aangifte definitief vaststaat. Voor een verlies uit 2011 heeft u dus nog wel even de tijd, maar wanneer u een verlies uit 2009 alsnog wilt verrekenen, bent u mogelijk te laat. De staatssecretaris geeft spijtoptanten nu een extra kans om onder voorwaarden, alsnog te kiezen voor deze verrekeningsmethode. Deze voorwaarden zijn onder meer:

 • U dient bij de inspecteur een verzoek in waarin u alsnog kiest voor deze regeling, de zogenoemde verruimde carry-back.
 • U dient dit verzoek uiterlijk 31 december 2012 in.
 • In dit verzoek verklaart u zich schriftelijk akkoord met:
 1. de door de wet aan de verruimde carry-back verbonden verkorting van de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening, en
 2. de (eventuele) navordering over het jaar waarvan de belastbare winst (of het Nederlandse inkomen) inmiddels volgens de wettelijke regels is verrekend met een verlies.

Wilt u weten of deze maatregelen ook in uw geval interessant zijn? Neem dan contact met ons op.

Uiteraard helpen wij u graag bij de uitvoering van deze maatregelen.