Toch WW-uitkering voor directeur-grootaandeelhouder.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv vist u vaak achter het net. Bij werkeloosheid heeft u in de meeste gevallen geen recht op – bijvoorbeeld – een WW-uitkering. Elk nadeel heeft zijn voordeel. In dit soort situaties hoeft u dan ook geen WW-premie af te dragen over uw inkomen. Wanneer hebt u als dga geen recht op een WW-uitkering? Dit is het geval wanneer:

  • De dga, al dan niet samen met zijn echtgenoot, meer dan 50% van het stemrecht heeft in de aandeelhoudersvergadering; of
  • De dga, al dan niet samen met zijn echtgenoot, zoveel stemrecht heeft dat op grond van de statuten de overige aandeelhouders niet over zijn ontslag kunnen besluiten; of
  • De aandelen van de bv voor ten minste tweederde deel worden gehouden door bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad van de dga.

Nieuw is dat u de laatste voorwaarde letterlijk mag nemen. De Hoge Raad heeft dit bepaald in een zaak waarbij de dga 48% van de aandelen bezat en zijn dochter 26%. Samengeteld is dit meer dan tweederde deel en zou de dga dus geen recht hebben op de door hem aangevraagde WW-uitkering. De Hoge Raad volgt echter de voor de dga meest voordelige uitleg van deze regel. Letterlijk gezien tellen de aandelen van de dga zelf namelijk niet mee. In dat geval blijft het aandeel van de bloed- en aanverwanten (in dit geval de dochter) ruimschoots onder het tweederde deel. Het UWV moet de dga dus alsnog zijn uitkering uitbetalen.

Heeft u als DGA een minderheidsbelang dan bent u verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (en dus ook de WW). Onder de per 1 oktober 2012 ingevoerde nieuwe regelgeving voor de flexBV is wel mogelijk om de besluitvorming over ontslag zo in te richten dat niet zelf geïnitieerd ontslag feitelijk onmogelijk wordt, bijv. door in de statuten op te nemen dat voor een beslissing over ontslag minimaal 80 % van de stemmen nodig is.

Een uitzonderingssituatie is de situatie waarbij alle aandeelhouders een gelijk belang hebben, bijv. 3 x 1/3 of 4 x ¼. In dat geval heeft de individuele DGA het recht om te kiezen of hij/zij zich wel/niet wenst te verzekeren voor werknemersverzekeringen. Dat is ook het geval als de DGA-beloning via een holding en managementfee tot stand komt.

Hierbij als bronmateriaal een link naar  de letterlijke wetteksten m.b.t. de eisen aan de dga: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009232/geldigheidsdatum_29-04-2013