DGA let op: mogelijk bent u vanaf 1 januari verplicht verzekerd!

Werkgevers dragen voor medewerkers in loondienst premies af voor werknemersverzekeringen. Denk hierbij aan verzekering tegen ‘inkomensverlies’ door arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Ondernemers kunnen voor het afdekken van dit risico geen gebruik maken van deze ‘overheidsverzekeringen’ en moeten dit risico afdekken bij private verzekeringsmaatschappijen.

Veel ondernemers blijken zich echter niet te verzekeren voor deze risico’s. Doordat de afgelopen jaren steeds meer mensen vanuit een loondienstsituatie overstappen naar ondernemerschap (al dan niet hiertoe ‘gedwongen’ door de omstandigheden), wordt de collectiviteit van ons sociale stelsel langzaam uitgehold. Waar mogelijk zien we dat de overheid hier tegenmaatregelen voor neemt. Op 1 juli jl. heeft de overheid een nieuwe ‘regeling aanwijzing DGA 2016’ gepubliceerd.

Deze nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari a.s. en kan een enorme impact hebben. Hieronder maken we een korte vergelijking van de oude en de nieuwe situatie:

Huidige situatie:

Als DGA bent u niet verplicht verzekerd indien u uw eigen ontslag kunt blokkeren. Hierop was er één uitzondering. Indien de aandelen (bijna) gelijk waren verdeeld over alle aandeelhouders dan was het weliswaar mogelijk dat u tegen uw zin als bestuurder werd ontslagen, maar in deze gevallen was u toch niet verplicht verzekerd. Voorbeelden hiervan: 3 aandeelhouders met ieder 33,3%, 4 aandeelhouders met ieder 25%, enz.

Situatie vanaf 1 januari 2016:

onder de nieuwe regeling stelt de belastingdienst nieuwe eisen:

  • de gelijke verdeling over aandeelhouders alleen is niet meer voldoende; alle aandeelhouders moeten ook bestuurder zijn.

 

  • indien in de statuten drempels zijn opgeworpen om ontslag van een bestuurder tegen zijn te voorkomen, dan acht de belastingsdienst deze bepaling nietig.

Hieronder (als voorbeeld) een vraag die wij aan de belastingdienst hebben gesteld. Er onder staat het letterlijke antwoord van de belastingdienst.

Gestelde vraag:

Stel DGA A heeft 60% van de aandelen en DGA B heeft er 40%. Statutair is geregeld dat besluiten over het aanstellen of ontslag van bestuurders slechts kan bij instemming door 70% van de stemming in de AVA. Is DGA B dan verplicht verzekerd door de werknemersverzekeringen?

Antwoord belastingdienst:

A en B zijn statutair bestuurder en aandeelhouder van een BV. A heeft 60% van de aandelen en B heeft 40% van de aandelen. In uw voorbeeld staat dat voor ontslag 70% van de stemmen benodigd is. De eis van 70% van de stemmen t.a.v. ontslag is niet nodig. Het is of gewone meerderheid of versterkte meerderheid (2/3 meerderheid). Een afwijkende bepaling t.a.v. ontslag is nietig. Voor de beoordeling moet dan gekeken worden naar de gewone meerderheidseis.

In dit geval betekent dit dat dan A wel DGA is, omdat hij 60% van de stemmen t.a.v. het ontslag heeft. Hij kan dus zijn eigen ontslag tegenhouden. B heeft 40% van de stemmen. Met een gewone meerderheid kan hij dus wel tegen zijn wil worden ontslagen en is dus geen DGA in de zin van de Regeling aanwijzing DGA 2016 (artikel 2, eerste lid, onderdeel a). B is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.