In de categorie: Formeel rechtBezwaarschrift in vreemde taal

- De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een