Wet DBA: verhaalsbepaling in modelovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk dat er verhaalsbepalingen worden opgenomen in een modelovereenkomst. Staatssecretaris Wiebes kijkt er dan ook niet van op dat deze door opdrachtgevers worden gebruikt om het risico op naheffing van loonheffingen af te dekken.

Sinds 1 mei is de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht, het stelsel van modelovereenkomsten. Aan de hand van de modelovereenkomst beoordeelt de belastingdienst of er sprake is van een dienstbetrekking. Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk.

Contractsvrijheid wet DBA

Zolang een opdrachtgever/werkgever alleen de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen verhaalt, handelt hij conform de wet. Volgens de staatssecretaris is het van belang dat partijen de contractsvrijheid hebben om een dergelijke bepaling in hun overeenkomst op te nemen.

Verhaalsverbod werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet

Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een verhaalsverbod. Die heffingen worden immers door de werkgever gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premie of deze bijdrage op de werknemer, die wettelijk niet is toegestaan, is in zijn geheel nietig en converteert niet in een geldige bepaling.

Meer informatie: Beantwoording Kamervragen over afschuiving verantwoordelijkheid van de opdrachtgever op zzp’ers

wet DBA CijferMeester