Betalingsonmacht: het nut van het melden

Soms kunnen ondernemers te maken krijgen met financiële of cashflow problemen. Als er dan bepaalde belastingschulden niet op tijd betaald kunnen worden, is het belangrijk dat dit gemeld wordt bij de Belastingdienst, zodat de ontvanger op de hoogte is dat de belastingplichtige in betalingsproblemen verkeert.

Wie is aansprakelijk?

Volgens artikel 26 Invorderingswet 1990 (IW) kunnen bestuurders (onder voorwaarden) aansprakelijk gesteld worden voor:

  • De omzetbelasting;
  • De loonbelasting;
  • Accijns;
  • Verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak;
  • Belastingen in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag.

De fiscale bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook voor buitenlandse vennootschappen. Wanneer de bestuurder van een vennootschap een andere vennootschap is, wordt de bestuurder van deze vennootschap ook aangemerkt als bestuurder.

Waarom een betalingsonmacht belangrijk is om te melden

Betalingsonmacht speelt een belangrijke rol als bewijslast in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. Wanneer betalingsonmacht niet tijdig of onjuist is gedaan, wordt er verondersteld van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Tegenbewijs is niet mogelijk, maar er geldt een uitzondering: als de bestuurder slaagt om het aannemelijk te maken dat het tijdig melden niet aan hem ligt. Er moet dan nog steeds bewezen worden dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, een last wat voorkomen had kunnen worden door het tijdig melden van betalingsonmacht.
Als de inspecteur een naheffingsaanslag heeft opgelegd, bijvoorbeeld omdat er geen aangifte is gedaan of dat de ingediende aangifte onjuist is, kan er niet rechtsgeldig een melding betalingsonmacht worden gedaan, omdat de Belastingdienst dan het standpunt inneemt dat de eerder ingediende aangifte opzettelijk of grof schuldig onjuist is gedaan.

Hoe en wanneer doe je een melding?

De melding moet schriftelijk en elektronisch plaatsvinden, mondeling is de melding niet rechtsgeldig. Op de website van de Belastingdienst vindt u een formulier om de betalingsonmacht te melden.
In eerste instantie volstaat het als de bestuurder mededeelt dat hij of zij financieel niet in staat is om de belastingschulden te voldoen. De Belastingdienst kan echter vragen om meer informatie, waarna de belastingplichtige verplicht is om dit aan te leveren. Wordt dit niet (tijdig) aangeleverd, dan is de melding alsnog niet rechtsgeldig.
Wanneer de Belastingdienst al op de hoogte is van de betalingsonmacht hoeft er geen melding gedaan te worden, dit is wanneer de ontvanger middels een ander schrijven al bekend is met de betalingsproblemen van de belastingplichtige. Andersom geldt dat een melding van betalingsonmacht niet geldt als verzoek om uitstel van betaling of als betalingsregeling.
Een melding van betalingsonmacht moet gedaan worden binnen twee weken na de dag waarop de betaling moet worden gedaan.

Tips:
• Kijk altijd goed na voor welke belastingschulden de aansprakelijkstelling geldt en of dit mogelijk is.
• Doe altijd een juiste aangifte, ook als sprake is van (tijdelijke) liquiditeitsproblemen. Meld deze liquiditeitsproblemen tijdig en op de juiste wijze bij de Belastingdienst om eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen
• Maak gebruik van het formulier melding betalingsonmacht en zorg ervoor dat alle relevante informatie wordt verstrekt voor het doen van een rechtsgeldige melding.
• Onderzoek bij een bestuurdersaansprakelijkheid altijd goed of op enige wijze aan de Belastingdienst melding is gemaakt van de betalingsproblemen en of dit kan worden aangemerkt als melding betalingsonmacht.

Suppletie btw

Suppletie btw